Instruktion för abstract

Besked om abstract har skickats ut 2020-01-14

Har du inte mottagit något besked var god kontakta support@appinconf.com

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna. 

Sessioner kommer att organiseras tematiskt utifrån de abstracts som skickas in. Du klistrar in ditt abstract i formuläret. Vid inskickande av abstract i formuläret kommer du ges möjlighet att ge några nyckelord. Dessa formuleras fritt (kan avse forskningsinriktning, metoder, teori, verksamhetsfält etc.) och är till hjälp för skapandet av tematiska sessioner.

Abstracten kommer att samlas i en PDF och tillgängliggöras här på hemsidan inför konferensen.

Till stöd för utformning av abstract

Om ditt abstract för en text (paper) är baserat på ett empiriskt material, kan det med fördel innehålla följande:

Bakgrund och syfte: beskrivning av problem, forskningsfrågor och/eller hypoteser;
Metoder: studiedesign, inklusive en beskrivning av deltagare och urvalsstrategier, procedurer för insamling av data, åtgärder och metoder för analys;
Resultat och analys: specifika resultat i sammanfattningsform, analyser av resultaten;
Slutsatser och implikationer: beskrivning av studiens huvudresultat och konsekvenser för praxis, politik eller vidare forskning.

Om ditt abstract är för en text (paper) som är mer av teoretisk karaktär (inte primärt är baserad på en empirisk studie) kan det med fördel innehålla följande:

• Bakgrund och syfte med texten;
• En sammanfattning av textens huvudpunkter, teman eller huvudsakliga argument;
• Hur ditt paper placerar sig inom disciplinen socialt arbete;
• Slutsatser från och implikationer av din presentation för praxis, policy eller vidare forskning.

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av